TİMAV

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’nın kısaltılmış adıdır. İmam Hatiplik davası, ülkemizde yarım asra dayanan mazisi ile insanımızın gönlüne taht kurmuş müstesna bir vakıadır. Mezunları, mensupları, şu anki öğrenci, öğretmen, idareci ve velileri ile sahip olduğumuz nüfus içerisinde en geniş tabanlı bir ortak payda, kahir ekseriyetin kendini tecrit edemeyeceği, ilgisiz kalamayacağı bir büyük idealdir. Yarım asırlık geçmişten bugüne kadar uğrunda pek çok mücadeleler verilmiş, pek çok badireler atlatılmış sevinçler, hüzünler umutlar, beklentiler, başarılar, meşakkatlerle, bugünlere gelinmiştir. Bugün geldiğimiz noktaya şöyle bir bakıp kendi kendimizi değerlendirdiğimizde, memleketimizin siyaset, bilim, kültür, eğitim, diyanet, sanayi ve ticaretinde… yani kısacası hayatın her safhasında İmam Hatip neslinin bulundukları yere mührünü vurduğunu, ahlak, dürüstlük, başarı, insanlık ve fazilette örnek gösterilebilecek bir konumda olduğunu görürüz. Bizi tanımamaktan ileri gelen cehalet veya hasetlikten ötürü kaynaklanan çok az bir zümreyi saymazsak, bu durum milletçe hepimizin göğsünü kabartan bir övünç vesilesidir.

a) Vakfın halen mevcut ve bilahare elde edilecek olan malvarlığı ile milli ve manevi değerlere bağlı kabiliyetli gençlere her derecede tahsil imkanı hazırlamak; bunun için anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite seviyesinde özel okullar açmak; açılmış bulunan resmi ve özel okullara girmeye hazırlamak; girmiş olanlara burs vermek, iaşe ve ibatelerini temin etmek, ücretli ve ücretsiz kurslar, dershaneler, Kur’an-ı Kerim ve lisans kursları ile meslek okulları ve eğitim merkezleri açmak; ihtisas için yurtdışına talebe göndermek veya gitmiş olanlara burs vermek,
b) Eğitim müesseseleri, yurtlar, camiler ve mescitler, konferans salonları, kütüphaneler, laboratuvarlar, araştırma merkezleri, sosyal tesisleri içeren lokaller, misafirhaneler, spor tesisleri ve bunlara benzer kültür merkezleri inşa ve tesis etmek;
c) Konferans, seminer, panel, açıkoturum, sempozyum gibi her türlü ilmi, dini ve kültürel kapalı salon ve açık hava toplantıları tertiplemek; Vakfın amacına uygun dini, ilmi araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
d) Dini ve milli sahalardaki araştırmalara öncelik vermek suretiyle kitap te’lif ve tercüme ettirmek, bunları neşretmek, yayınlamak Vakfın faaliyetleri ile ilgili gazete ve mecmua çıkarmak, bildiri yayınlamak, dini, ilmi, kültürel ve sanat dallarında yarışmalar tertiplemek ve başarılı olanlara ödüller vermek,
e) İmam Hatip Lisesi öğrenci ve mezunlarının mesleki bilgi, beceri ve görgülerini artırmak gayesiyle yurt içi ve yurt dışı seyahatler tertiplemek,
f) İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, öğretmenlerine ve mezunlarına kendilerini yetiştirebilmeleri ve dinlenebilmeleri için kamplar ve dinlenme tesisleri inşa etmek,
g) Vakfın malvarlığını artırmak maksadıyla, yurt içinde zirai, sınai, ticari sahalarda işletmeler kurmak, işletmelere ortak olmak veya doğrudan doğruya bu tür işletmeleri çalıştırmak,
h) Yetkili makamların izni ve yurt dışından Vakıf için yardım ve bağış toplamak, gönderilenleri kabul etmek,
i) Vakıf üyelerinin yardıma muhtaç ana, baba ve çocuklarına yardımda bulunmak,
j) Vakfın gayesine uygun hizmet veren diğer müesseselerle işbirliği yapmak, onlara yardımda bulunmaktır.