TİMAV VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI, MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

Madde: 1)

Vakfın adı, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’dır.

Merkezi, Konya’dır. Vakıf, Yönetim Kurulu kararı, ilgili makamların izni ile Türkiye’nin her il ve ilçesinde şubeler, temsilcilikler ve irtibat büroları açabilir. Şubeler, temsilcilik ‘i irtibat büroları merkeze bağlı olup açılışlarının sebebi vakfı gayesini gerçekleştirmektir.

VAKFIN GAYESİ:

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEGİ TASARRUFLAR:

Madde: 2)

Vakfın gayesi, İmam Hatip Lisesi mezun, mensup ve muhiplerinin birlik ve beraberliklerini, karşılıklı fikir alış verişlerini, tanışma ve kaynaşmalarını, dayanışmaların sağlamak, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin daha iyi yetişmelerini sağlamak, Türkiye’nin ilmi, iktisadi, içtimai ve kültürel kalkınmasına yardımcı olmak gayesiyle;

 1. a) Vakfın halen mevcut ve bilahare elde edilecek olan malvarlığı ile milli ve manevi değerlere bağlı kabiliyetli gençlere her derecede tahsil imkanı hazırlamak; bunun için anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde özel okullar açmak; meslek yüksekokulları, enstitüler, akademiler ve üniversiteler açmak; açılmış bulunan resmi ve özel okullara girmeye hazırlamak; girmiş olanlara burs vermek, iaşe ve ibatelerini temin etmek, ücretli ve ücretsiz kurslar, dershaneler, Kur’an-ı Kerim ve lisans kursları ile meslek okulları ve eğitim merkezleri açmak; ihtisas için yurtdışına talebe göndermek veya gitmiş olanlara burs vermek,
 2. b) Eğitim müesseseleri, yurtlar, camiler ve mescitler, konferans salonları, kütüphaneler, laboratuvarlar, araştırma merkezleri, sosyal tesisleri içeren lokaller, misafirhaneler, spor tesisleri ve bunlara benzer kültür merkezleri inşa ve tesis etmek;
 3. c) Konferans, seminer, panel, açıkoturum, sempozyum gibi her türlü ilmi, dini ve kültürel kapalı salon ve açık hava toplantıları tertiplemek; Vakfın amacına uygun dini, ilmi araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
 4. d) Dini ve milli sahalardaki araştırmalara öncelik vermek suretiyle kitap te’lif ve tercüme ettirmek, bunları neşretmek, yayınlamak Vakfın faaliyetleri ile ilgili gazete ve mecmua çıkarmak, bildiri yayınlamak, dini, ilmi, kültürel ve sanat dallarında yarışmalar tertiplemek ve başarılı olanlara ödüller vermek,
 5. e) İmam Hatip Lisesi öğrenci ve mezunlarının mesleki bilgi, beceri ve görgülerini artırmak gayesiyle yurt içi ve yurt dışı seyahatler tertiplemek,
 6. f) İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, öğretmenlerine ve mezunlarına kendilerini yetiştirebilmeleri ve dinlenebilmeleri için kamplar ve dinlenme tesisleri inşa etmek,
 7. g) Vakfın malvarlığını artırmak maksadıyla, yurt içinde zirai, sınai, ticari sahalarda işletmeler kurmak, işletmelere ortak olmak veya doğrudan doğruya bu tür işletmeleri çalıştırmak,
 8. h) Yetkili makamların izni ve yurt dışından Vakıf için yardım ve bağış toplamak, gönderilenleri kabul etmek,
 9. i) Vakıf üyelerinin yardıma muhtaç ana, baba ve çocuklarına ve Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülen T.C. uyruklu ve yabancı uyruklu ihtiyaç sahiplerine, ayni ve nakdi yardımda bulunmak. Bu amaçlara binaen usulüne uygun biçimde yardım toplamak,
 10. j) Vakfın gayesini gerçekleştirmek amacıyla, yurt içinde veya yurt dışında dernek veya vakıf kurmak veya kurulmuş dernek veya vakıflara üye olmak, bu müesseselerle işbirliği yapmak ve bu vakıf veya derneklere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,
 11. k) Vakfın gayesini gerçekleştirecek malzeme, alet-edevat temini ile diğer hizmetleri ifa etmek gayesiyle, araç satın almak, taşınmaz mal edinmek, bağış olarak gelenleri Vakfın mülkiyetine intikal ettirmek.

VAKIF, GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Madde: 3)

Vakıf, gayesini gerçekleştirebilmek için -kanuni sınırlamalar müstesna- her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almaya, bağış, vasiyet ve ölüme bağlı tasarruflar yoluyla menkul ve gayrimenkul mal edinmeye, bunları kullanmaya, sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini Vakfın gayesine uygun yatırımlarda kullanmaya, her türlü tasarrufa, yerli veya yabancı şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarf etmeye, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yardım almaya, bu yardımı almak maksadıyla para ve Vakfın malvarlığıyla bir şirkete katılmaya, elde edilecek gelirleri tahsile ve sarf etmeye, gayrimenkuller için intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya, mevcut ve edineceği gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için menkul ve gayrimenkul malların rehni dahil her türlü teminatları vermeye, Vakfın gayesini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç para “almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye, Vakfın gayesine uygun bağışları kabule,

Velhasıl, Vakfın gayelerinden birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen her türlü teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak, Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanun ile yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

 VAKFIN MAL VARLIĞI:

 Madde: 4)

Vakfın kuruluş mal varlığı, Vakıf kurucuları tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan 600.00 TL’sıdır.

Vakfın diğer gelirlerinden sermayeye ilave edilmek üzere yurt içinden ve yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka şekillerde temellük edebilir. İntifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir ve bu hakları her hangi bir hukuki yolla edinebilir.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde: 5)

Vakfın gelirleri şunlardır:

 1. a) Her türlü menkul ve gayrimenkul bağışlar ile yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, intifa senetleri, tahvilleri, kuponları ile kambiyo senetleri ve kıymetli evrak,
 2. b) Gayesine uygun sarf edilmek üzere bağışlar, şartlı bağışlar, her çeşit döviz, ayni ve nakdi yardımlar,
 3. c) Vakfın kuracağı, ya da iştirak edeceği ticari işletmelerden elde edilecek gelirler ile vakfın malvarlığının işletilmesinden elde edilecek gelirler ve kiralar,
 4. d) Vakıf Yönetim Kurulunun değişen mali şartlara göre her yıl belirleyeceği ve 5.000.000 TL’den az olmayacak Genel Kurula üye olmak isteyenlerin ödeyecekleri üye giriş aidatı,
 5. e) Genel Kurul üyeleri dışında, Vakfa düzenli yardım etmek isteyen fahri üyelerden alınacak aidat ve bağıştır.

VAKFIN GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ:

Madde: 6)

Vakıf yönetimince, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin yüzde yirmisi idame masrafları ile ihtiyaçlara ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, kalan yüzde sekseni ise Vakıf gayelerini gerçekleştirmek üzere ayrılacak ve bu şekilde harcanacaktır.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde: 7)

Vakıf idare organları aşağıda belirtilen organlardan teşekkül eder:

 1. a) Vakıf Genel Kurulu b) Vakıf Yönetim Kurulu c) Vakıf Gönüllü Üyeliği

VAKIF GENEL KURULU:

Madde: 8)

Vakıf Genel Kurulu, bu senedin sonunda isimleri yazılı kuruculardan, Vakfın tescilinden sonra üyelikleri kurucular tarafından onaylanarak kabul edilenlerden, ilk Genel Kuruldan sonra ise Yönetim Kurulunca teklif edilip Genel Kurulca kabul edilen ve üyelik aidatını ödeyenlerden oluşur.

GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ:

Madde: 9)

 1. a) Genel Kurul, iki yılda bir Şubat ayı içerisinde olağan toplantısını yapar. Yönetim Kurulunun ittifak kararıyla, ayrıca Genel Kurul Üyelerinin 1/3’ünün imzalı isteğiyle her zaman olağanüstü toplantı yapabilir.
 2. b) Yönetim Kurulunun iki yıllık faaliyet raporunu, bilanço, Kar-zarar hesaplarını müzakere eder, karara bağlar.
 3. c) Genel Kurula üye olmak isteyenlerden Vakıf Yönetim Kurulunca teklif edilenlerin üyeliği hakkında karar verir.
 4. d) Önce Vakıf Başkanı, sonra 14 kişilik Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri ile 5 kişilik yedek üyelerini seçer. Seçimlerin gizli mi açık mı olacağına Genel Kurul karar verir. Tüzük değişikliğini üye tam sayısının 2/3 nispetiyle onaylayarak neticeye bağlar.
 5. e) Vakıf çalışmalarıyla ilgili dilek, temenni ve tavsiyelerde bulunur. Gelecek iki yılın bütçesini müzakere edip karara bağlar.

Vakıf Genel Kurulu, kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Birinci toplantıda bu nisap temin edilememişse, bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda nisap aramayıp, katılan Genel Kurul üyeleriyle toplantı yapılır. İkinci toplantı günü, yeri ve saati de üyelere gönderilecek davetiyede belirtilir.

Vakıf Genel Kurulu tarafından toplantıyı yönetmek üzere divana 1 başkan, 1 başkan yardımcısı ile 2 katip seçilir. Katipler görüşülen hususları zapta geçerler. Toplantı Divan Başkanının idaresinde yapılır. Toplantı sonunda zabta geçen kararlar; Başkan, Başkan Yardımcısı ve Katipler tarafından imzalanır. Toplantıda kararlar, katılan üyelerin yarıdan bir fazlasıyla alınır. Her üyenin 1 oy hakkı vardır. Vakıf Genel Kuruluna gelemeyecek üye, kendisini vekille temsil ettirebilir. Her üye birden fazla kişiyi vekil sıfatıyle temsil edemez.

VAKIF YÖNETİM KURULU:

Madde: 10)

Vakıf Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen Vakıf Başkanı ile ayrıca seçilen 14 kişilik asıl üye ve 5 kişilik yedek üyeden oluşur. İki yıllık bir süre için seçilen üyeler, Genel Kurul isterse tekrar seçilebilirler. Bu süre içerisinde boşalan üyeliklere sırasıyla yedek üyeler çağrılır. 14 kişilik üye arasından bir başkan yardımcısı ve bir sekreter tespit edilir.

Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Kurulu tarafından seçilen Vakıf Başkanının başkanlığında lüzum görüldükçe toplanacağı gibi, en az ayda bir defa toplanır ve Vakfın meselelerini görüşür. Vakıf Başkanı bulunmadığı zaman, Başkan Yardımcısı Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki olarak sayılır.

Yönetim Kurulu toplantılarına ardarda üç defa ve yıl içerisinde beş defa katılmayan Yönetim Kurulu Üyesinin bu görevi, Yönetim Kurulu kararıyla sona erer ve yerine yedek üyelerden sırası gelen çağrılır.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde: 11)

Vakıf Yönetim Kurulunun görevleri ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Vakfın gayesini gerçekleştirmek için faydalı olan her türlü tedbirleri almak ve bu şekilde faaliyetlerde bulunmak,
 2. b) Vakfın bütçe tasarısını hazırlayarak Genel Kurulun tasvibine sunmak, Vakıf Genel Kuruluna faaliyetlerle ilgili bilgi vermek,
 3. c) Her türlü menkul, gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, senetleri ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri hakları, bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını hibe vasiyet ya da ölüme bağla tasarruf suretiyle temellük ve tasarruf etmek, bu suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek, ve sair her türlü özel ve resmi işlemleri yapmak,
 4. d) Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için, Vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar vermek;
 5. e) Vakıf idaresi için genel müdür, veznedar, muhasip ve müstahdem gibi gerekli personelin tayinini yapmak, ücretlerini tespit etmek, lüzumunda işlerine son vermek,
 6. f) Vakfın karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul ve bu gibi tutulması gerekli defterlerinin düzenli bir şekilde tutulmasını temin etmek,
 7. g) Vakıf Senedinde yapılması düşünülen değişiklikleri hazırlayarak Vakıf Genel Kurulunun müzakeresine sunmak,
 8. h) Vakfa maddi ve manevi yardımları bulunanlardan uygun gördüklerinin Vakıf Genel Kuruluna üyeliklerinin kabulü için teklifte bulunmak, vakfa büyük yardımda bulunanlara takdir, teşekkür veya plaket vermek,

ı) Vakfın kuracağı tesis ve benzeri faaliyetler için alacağı kararları Genel Kurulun onayına sunmak, hakkında geniş bilgi vermek,

 1. i) Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarının yapılmasıyla ilgili tüm hazırlıkları yapmak, toplantı yeri, günü ve saatini bir ay öncesinden belirleyip bütün üyelere duyurmak. Duyurma işini taahhütlü olarak gündemi ihtiva eden bir davetiye ile yapmak, gerekirse mahalli bir gazetede ilan etmek.
 2. j) Vakfın gerekli gördüğü yerlerde ya da müracaat üzerine şube, temsilcilik ve irtibat bürosu açılmasına izin vermek, bunların çalışmalarını denetlemek, çalışmalarını Vakıf gayesi dışında gördüklerinin faaliyetlerine son vermek ve ilk toplanacak Genel Kurulda bu mevzularda bilgi vermek,

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 07/02/1992 gün ve 174.01.3 no.lu genelgesiyle belirtilen şekilde şube, temsilcilik ve irtibat bürolarını organize etmek,

 1. k) Vakfa ait işlerde istihdam edilecek personelle ilgili görevleri belirlemek, yönetmelikleri hazırlamak, Vakfın müesseseleşmesine imkan verecek prensip ve kuralları tespit edip karara bağlamak.

VAKIF GENEL BAŞKANI:

Madde: 12)

Genel Kurul tarafından seçilen Vakıf Başkanı, vakfı tüm resmi ve özel daire, kurum ve kuruluşlarda temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir. Vakıfla ilgili tüm yazışmaları organize eder, imza ve mühürü kullanır. yurt dışı gezilerine çıkışında Yönetim Kurulu Üyelerinden birisini yerine vekil tayin edebilir.

VAKIFTA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI:

 Madde: 13)

Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Başkanı {Vakıftaki hizmetleri karşılığı ücret talep edemezler: fahri olarak görev yaparlar, ancak, vakfın faaliyetleri sebebiyle yapacakları , seyahat ve benzeri harcamaları Vakıf tarafından karşılanır.

Vakfın hizmetlerinin yürütülmesinde yönetim kurulunca görevlendirilecek personelin ücretleri Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

HESAP DÖNEMİ:

Madde: 14)

Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Bankalarda hesap açma, para çekme Vakıf Başkanı ile Yönetim Kurulunca görevlendirilecek bir kişinin imzası birlikte bulunur.

VAKFIN SENEDİNDE DEGİŞİKLİK YAPILMASI:

Madde: 15)

Vakıf Senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir.

Bunun için Yönetim Kurulunun teklifi ve Vakıf Genel Kurulunun kararı şarttır. Bu karar, Vakıf Genel Kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Ayrıca, Vakıf Genel Kurulu üyelerinden en az 10 kişinin talebi ve Vakıf Genel Kurulunun 2/3’ünün kabulü ile Vakıf senedinde değişiklik yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde: 16)

Vakfın her hangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde, feshe Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Vakıf Genel Kurulu karar verir ve bu karar Vakıf Genel Kurulunun Z/3 çoğunluğu ile alınır. Fesih halinde Vakfa ait malvarlığı, aynı gayeye hizmet eden bir başka vakfa devredilir.

Madde: 17)

Vakıf Senedinde hüküm bulunmayan hallerde 903 sayılı kanun ve buna ait tüzük hükümleri uygulanır.

VAKFIN KURUCULARI:

Madde: 18)

Vakfın kurucuları aşağıda isimleri yazılı şahıslar olup:

 1. a) Abdullah BÜYÜKSÜTÇÜ
 2. b) Osman FEYZULLAH
 3. c) Mehmet Akif YILMAZ

VAKIF GÖNÜLLÜ ÜYELİĞİ

Madde 19)

Vakıf Gönüllü Üyeliği, kişilerin veya kurumların bizzat talepleri veya yönetim kurulunun teklifi üzerine Vakıf yönetim kurulunun oy çokluğu ile kabulü sonrası gerçekleşir. Yönetim kurulu tekliflerinde, genel başkanın veya yönetim kurulu asıl üyelerinden herhangi birinin teklifi yeterlidir. Yönetim kurulunun üyeliğe kabul kararından itibaren, gerekli ödentilerin ödenmesi ile vakıf üyeliği hukuken ve fiilen başlar. Vakfa gerçek ve tüzel tüm kişiler üyelik başvurusu yapabilir.

Bu senette ve yönetim kurulu tarafından oluşturulacak olan ilgili tüzük ve yönetmeliklerde yazılı vecibelerini ve vakıfça alınan kararları yerine getirmemekte ısrar edenler, vakıf içerisinde huzursuzluk yaratanlar, vakıf faaliyetlerini engelleyenler, vakfın amaçlarına ve genel ahlaka aykırı davranışta bulunduğu tespit edilenler, yıl içinde ödemeyi taahhüt ettiği gönüllü üyelik aidatını 6 ay üst üste vakfa ödemeyenler yönetim kurulunun oy çokluğu ile alacağı kararla üyelikten çıkarılabilir.

Gönüllü üyelerin, aşağıdaki hallerde vakıftaki her türlü üyeliği sona erer;

a- Ölüm,

b- Yazılı olarak yapılacak istekle vakıf üyeliğinden ayrılmak,

c- Yönetim Kurulu kararıyla herhangi bir neden aranmak ve göstermeksizin üyelikten çıkarılmak,

Vakıf üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar, yeniden üyelik için başvurdukları takdirde ilk kez üyeliğe kabul edilenlerin tabi olduğu işleme tabi tutulurlar ve bunlar eski üyelikleri ile ilgili herhangi talepte bulunamazlar.

Üyeler üyelikten dolayı kazandıkları veya kazanacakları hak ve menfaatleri herhangi bir suretle başkasına devir veya temlik edemezler. Herhangi bir nedenle üyeliği sona erenler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

VAKIF GÖNÜLLÜ ÜYELİĞİ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20)

Vakıf Gönüllü Üyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Vakıf gönüllü üyeleri, üyeliğin gerçekleşmesi ile birlikte her ay düzenli olarak, üst sınırı açık olmak üzere Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu asgari tutar miktarında vakfa bağışta bulunurlar.
 2. b) Vakfın faaliyetlerinde, vakıftan yapılacak talep üzerine ilgili bulundukları alan itibariyle hizmet etmeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 3. c) Vakıf yönetim kurulunun kararı ile, vakıf yönetim kurulu ve vakıf genel kurulunda üyelikleri bulunmaksızın, vakıf organlarında görev alabilir, çalışabilirler.
 4. d) Vakıf gönüllü üyeleri, vakfın ilmi ve fikri çalışmalarında, kendilerinden talep edilmesi durumunda ders verebilir, seminer, konferans, çalıştay vb. etkinliklerde aktif görev alabilir.
 5. e) Vakıf gönüllü üyeliği, gönüllü üyenin vakfın faaliyetlerinde kendinden talep edilen durumlarda, sunduğu hizmet karşılığında ücret almasına, vakıftan kendisine ödeme yapılmasına engel değildir.
 6. f) Vakıf gönüllü üyeleri genel kurul ve yönetim kurulunda oy yetkisine sahip değildir.

Konya 3. Noterliğinin 29.06.1994 tarih ve 20927 yevmiye numarası ile tanzim ve tasdik edilen senedimizle ilk kuruluşu yapılan vakfımızın, 11. Olağan Genel Kurulumuzda alınan karara istinaden Konya 1. Noterliğinin 10.04.2017 tarih ve 4239 yevmiye numarasıyla düzenleme şeklinde tadili yapılmış senedinin son halidir.